• CMVG
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter

 

ALGEMENE VERKOOP-LEVERING – EN BETALINGSVOORWAARDEN

van CMVG B.V. kantoorhoudend aan Rechtzaad 15 4703RC te Roosendaal

TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op verkoop van goederen en diensten. Daar waar gesproken wordt van verkoper of koper dient daar tevens gelezen te worden opdrachtnemer respectievelijk opdrachtgever.

2. Alle aanbiedingen. huur-, lease. en verkoopovereenkomsten, het verstrekken van adviezen en leveringen geschieden onder toepasselijkheidverklaring van deze algemene verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden tenzij partijen, uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

3. Tenzij de aanbieding anders vermeldt worden alle aanbiedingen gedurende een termijn van 30 dagen gestand gedaan.

4. De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van de aanbieding de verkoper heeft bereikt. Acceptatie impliceert instemming met deze algemene voorwaarden en afstand van eigen (inkoop) voorwaarden indien en voorzover deze afwijken of in strijd zijn met onderhavige voorwaarden of geldend Nederlands recht.5. Indien de acceptatie op enig punt of onderdeel afwijkt van de aanbiedingen komt de overeenkomst pas tot stand indien en voorzover de verkoper met deze afwijking uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

6. Indien gecontracteerd of aangeboden wordt, namens verkoper door een vertegenwoordiger van verkoper, dan is verkoper pas gebonden zodra hij het contract of de offerte schriftelijk heeft bevestigd of heeft geaccepteerd.

7. Een aanbieding wordt geacht niet gedaan te zijn indien en voorzover uitvoering geven aan deze aanbieding of aan deze overeenkomst handelen in strijd met wettelijke bepalingen, voorschriften of reglementen ten gevolge zou hebben. Noch verkoper noch koper kunnen in dit geval rechten doen gelden jegens wederpartij.

8. Bij verkoop uit magazijnvoorraad kan de factuur voor de schriftelijke bevestiging in de plaats treden.

9. Alle offertes of aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij de aanbieding door de koper verstrekte gegevens. tekeningen en daaraan ontleende maten en door de verkoper gedane opmetingen, voor zover deze hebben plaatsgevonden. Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, prijscouranten, opgaven van maten en gewichten, stalen en modellen afkomstig van de verkoper zijn zo nauwkeurig
mogelijk en slecht!” bindend voor zover zulks uitdrukkelijk wordt bevestigd. Details behoeven niet te worden verstrekt. Kleine verschillen bij de uitvoering zijn toelaatbaar.

PRIJZEN EN BETALINGEN

10. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn vast en exclusief omzetbelasting. In en uitvoerrechten, in en uitvoerbelasting. Transportverzekering, verpakkingskosten, inklaringskosten, consulaatkosten en alle andere mogelijke kosten die verkoper in redelijkheid heeft moeten maken om de verkochte goederen te bestemder plaats en te bestemder tijd te kunnen leveren. Bij het vaststelen van de hoogte van deze kosten wordt uitgegaan van de door verkoper werkelijk gemaakte, betaalde en/of nog te betalen kosten.

11. Prijzen voor diensten worden tweemaal per jaar gecorrigeerd.

12. Indien nu aanbieding en acceptatie doch vóór uitvoering van de overeenkomst wijziging van kostenbepalende factoren ten gevolge heeft dat de kostprijs/calculatieprijs voor verkoper meer dan 10% stijgt, heeft verkoper het recht deze verhoging door te berekenen aan koper en heeft koper de keuze of de verhoogde prijs te accepteren dan wel de aanbieding of overeenkomst als niet gedaan respectievelijk als niet gesloten te beschouwen zonder dat er rechten of verplichtingen ontstaan tussen verkoper en koper. In geval van wijziging bericht verkoper binnen drie dagen na het bekend worden van de wijziging dit aan koper en koper maakt binnen 3 dagen nadien zijn keuze aan verkoper herkend.

13. De koper is verplicht de koopprijs inclusief de kosten als bedoeld onder 10 binnen 30 dagen na aflevering of uitvoering zonder enige korting of compensatie in Nederlandse valuta te voldoen door storting op een door verkoper bij de aanbieding of factuur vermeld giro -of bankrekeningnummer.

14. Indien voor de levering of uitvoering bij verkoper twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van koper is verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden door enkele mededeling daarvan aan koper dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat zekerheid wordt gesteld.

15. ln het geval als bedoeld onder

14. heeft verkoper recht op vergoeding van kosten en schade gederfde winst daaronder begrepen. die veroorzaakt zijn door- de maatregelen genomen door verkoper als bedoeld onder 14. Indien de twijfel niet gerechtvaardigd is heeft koper behoudens opzet of aan opzet grenzende grove schuld van verkoper. geen recht op vergoeding van kosten of schade in welke vorm dan ook geleden.

16. Indien koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is hij door het enkele verloop van de termijn als bedoeld onder 13 in gebreke. Zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling door verkoper is vereist en verbeurt hij aan verkoper over het verschuldigde bedrag een vertragingsrente van 2% rente per maand. waarbij een deel van een maand geldt als hele maand. De verschuldigdheid van de vertragingsrente laat onverkort het recht van verkoper om 10 dagen na het in verzuim zijn van koper de (koop)overeenkomst. Zo hij schriftelijk verklaart aan koper dit te willen. als ontbonden te beschouwen zonder rechtelijke tussenkomst in welke geval koper aansprakelijk is voor alle door verkoper geleden schade. onder meer bestaande uit winstderving. buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten alsmede de daadwerkelijke kosten gemaakt in een eventuele procedure. kosten als bedoeld onder 10. kosten van extra transport een en ander gefixeerd op 25% van het factuur bedrag exclusief B.T.W

17. Bij niet of niet tijdig nakoming van de betalingsverplichting door koper komen de kosten van invordering voor rekening van de koper. Betreft het slechts buitengerechtelijke kosten dan worden deze gefixeerd op 15% van het factuurbedrag. met een minimum van € 350,- een en ander vermeerderd met B.T.W. daarover. Indien tot gerechtelijke invordering wordt overgegaan is koper naast de reeds genoemde buitengerechtelijke kosten aansprakelijk voor alle in redelijkheid te maken proces, executie kosten.

Kosten

eerste aanmaningen € 12,50. Kosten
tweede aanmaningen € 25,–

18. Is schriftelijk een betaling in termijnen overeengekomen. dan dient de afgesproken som als volgt te worden voldaan:

a. bij het geven van de opdracht 30%

b. na de aanvoer van de goederen of aanvang van de diensten 30%

c. onmiddellijk na de oplevering 30%

d. binnen 8 dagen na de oplevering de resterende 10%

In geval van niet tijdige betaling geldt het onder 16 en 17 bepaalde dienovereenkomstig met dien verstande dat. indien de koper in gebreke blijft een vervallen termijn tijdig te betalen. het totaal verschuldigde bedrag terstond opeisbaar wordt.

19. Verkoper is gerechtigd eventuele vorderingen op koper te compenseren met alle schulden die verkoper mogelijk aan koper heeft of zal hebben.

ADSL / VPN VERBINDINGEN

Contracten voor ADSL zijn per jaar en hebben afsluitkosten van € 75,– excl. btw. Opzegtermijn naar het eerste jaar is 3 maanden en kan alleen schriftelijk. Contracten voor VPN zijn per jaar en hebben afsluitkosten van € 25,– excl. btw. Opzegtermijn naar het eerste jaar is 3 maanden en kan alleen schriftelijk.

MEER/MINDERWERK.

20. Meer. en/of minderwerk zal naar blijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen alle Leveranties en diensten, welke niet in de offerte zijn inbegrepen en door de koper worden verlangd.

21. Bij meerdere of mindere levering van goederen of diensten. is voor de verkoper niet bindend de overeengekomen eenheidsprijs. evenmin de eenheidsprijs van een bestek. Het meerdere of mindere wordt verrekend tegen een in gemeenschappelijk overleg te bepalen prijs.

 

AFLEVERING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

22. Verkoper zal de goederen of de diensten op de in de aanbieding of overeenkomst bepaalde plaats en tijdstip afleveren of verrichten volgens en met inachtneming van de wettelijke bepalingen. beschikkingen. richtlijnen. voorschriften en dergelijke. Is aflevering of verrichten aldaar op het afgesproken tijdstip door toedoen van koper of tengevolge van ovennacht voor verkoper of koper niet mogelijk. dan zal aflevering of verrichten op kosten van koper zo mogelijk elders of binnen 14 dagen nadien plaatsvinden. Is dit niet mogelijk dan wordt de overeenkomst geacht niet gesloten te zijn voor welk geval koper aan verkoper de schade, gederfde winst daaronder begrepen. dienst te vergoeden indien de onmogelijkheid veroorzaakt is door toedoen van koper of geacht wordt voor risico van koper te komen.

23. Weigert koper de bestemder plaats en te bestemden tijd aangeboden goederen of aangeboden diensten in ontvangst te nemen dan worden de goederen geacht afgeleverd te zijn en de diensten geacht verricht te zijn op het moment van aanbieding en is koper de prijs en de kosten als bedoeld onder 10 op dat tijdstip verschuldigd. alsmede is koper verplicht de door verkoper ten gevolge van de weigering van koper ontstane schade en extra kosten te vergoeden.

24. In geval is verkocht met feitelijke aflevering op afroep, dient de koper de afroep zodanig te stellen. dat binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst alle goederen volledig zijn afgeroepen, tenzij schriftelijk een andere afroeptermijn werd overeengekomen. Indien de koper hiermede in gebreke blijf geldt het bepaalde onder 2 25.Indien het verrichten van diensten op
afroep geschiedt is het in dit punt bepaalde van overeenkomstige toepassing.

26. Koper is verplicht bij aflevering te controleren of de afgeleverde goederen die hoeveelheid en kwaliteit hebben. die hij op grond van
de overeenkomst mocht verwachten, hij gebreke waarvan de goederen geacht worden deze hoeveelheid en kwaliteit te hebben. geconstateerde afwijkingen in hoeveelheid of kwaliteit dient koper per omgaande schriftelijk aan verkoper mede te delen. Voor het verrichten van diensten is het in dit punt bepaalde van overeenkomstige toepassing.

27. In het geval als bedoeld onder 22 worden de goederen en diensten geacht de overeengekomen hoeveelheid en kwaliteit te hebben.

28. Bij gerechtvaardigde klachten, tot welke vaststelling koper verkoper in de gelegenheid moet stellen over hoeveelheid en/of de kwaliteit. zal verkoper tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt. zo spoedig mogelijk nieuwe goederen leveren of alsnog op een juiste wijze de diensten verrichten, ingeval waarvan verkoper niet schadeplichtig wordt jegens koper.

29. Behoudens het bepaalde onder 29 gaat de eigendom van en het risico voor de goederen op koper over bij aflevering. waarbij weigering aan de aflevering mede te werken als bedoeld onder 17 als aflevering wordt aangemerkt.

30. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan. behoudt de verkoper zich de eigendom van deze goederen voor in welk geval koper voor de schade of tenietgaan aan of van de goederen jegens verkoper aansprakelijk is. Leidt dit voorbehoud tot daadwerkelijke terugname der goederen door verkoper. dan is koper naast de daadwerkelijk gemaakte kosten aan koper verschuldigd 25% van het factuurbedrag, exclusief B.T.W.

INSTALLATIE

31. Eventuele montage- of installatiewerkzaamheden zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, steeds voor rekening van de koper. Alle goederen worden als afzonderlijk en bedrijfsklaar geleverd. Onderlinge aansluiting van de door verkoper geleverde goederen of installatie van de programmatuur is niet in de prijs inbegrepen. Koppeling met bestaande apparatuur of programmatuur wordt slechts gerealiseerd indien expliciet overeengekomen en tegen verrekening van de door verkoper te verrichten werkzaamheden. De apparatuur zal worden geïnstalleerd op de plaats daartoe aangewezen door koper. welke plaats zal dienen te voldoen aan de technische eisen die daaraan door de verkoper worden gesteld en welke eisen vooraf aan de koper zijn verstrekt.

32. Goederen worden geleverd met de door de leverancier aan verkoper verschafte documentatie. De koper wordt verondersteld over voldoende kennis te beschikken om met behulp van deze documentatie de goederen te kunnen gebruiken. Indien aanvullende training nodig blijkt, zal verkoper die tegen meerkosten leveren.

OVERMACHT

33. Indien verkoper buiten zijn schuld niet in de gelegenheid is de gekochte goederen of de te verrichte diensten te bestemder tijd en plaats af te leveren respectievelijk te verrichten. zonder dat zich de ­situatie voordoet als bedoeld onder 22 wordt de overeengekomen lever-/uitvoeringstijd met een maand verlengd. Indien verkoper gedurende die maand evenmin buiten zijn schuld, in staat is gebleken de goederen te bestemder plaats af te leveren respectievelijk de overeengekomen diensten te verrichten, wordt de overeenkomst zonder echtelijke tussenkomst ontbonden en heeft geen der bij de overeenkomst betrokkenen recht op schadevergoeding van welke aard ook daaronder begrepen winstderving.

WAARBORG VAN DEUGDELIJKE LEVERING/VERRICHTIG

34. Verkoper zal al hetgeen doen wat van hem in redelijkheid verwacht mag worden om er voor te zorgen dat deugdelijke producten van een goede kwaliteit worden afgeleverd respectievelijk de diensten op een behoorlijke wijze worden uitgevoerd.

GARANTIE

35. De verkoper is aansprakelijk voor tekortkomingen aan de geleverde goederen onder navolgende voorwaarden en met inachtneming van de hierna volgende beperkingen. Geleverde goederen worden gegarandeerd gedurende een periode van 1 jaar vanaf de datum van levering. tegen enige gebreken in fabricage- constructie- en materiaalfouten. mits verkoper binnen een termijn van 8 dagen na de ontdekking daarvan door koper op de hoogte wordt gesteld. De garantieverplichting van verkoper blijft beperkt tot het naar de keuze van verkoper overgaan tot aanvulling. vervanging of reparatie, zonder dat verkoper gehouden zal zijn tot enige nadere schadeloosstelling. van welke aard dan ook. De koper dient de betreffende goederen voor inspectie door verkoper beschikking te houden. De aan te vullen, te vervangen of te repareren goederen of onderdelen daarvan, dienen franco naar verkoper te worden gezonden. Indien door koper gewenst kunnen de garantiewerkzaamheden. tegen vergoeding van reis. verblijf- en transportkosten, ook elders worden uitgevoerd. Met betrekking tot softwareproducten zijn uitsluitend de in de betreffende licentieovereenkomst opgenomen garantiebepalingen van toepassing. Door de verkoper vervangen goederen en/of onderdelen worden haar eigendom. Er is alleen garantie van toepassing op diensten als kan worden aangetoond dat er fouten zijn gemaakt door de dienstverlener. Melding van fouten of onvolkomenheden ten aanzien van de diensten dienen binnen 2 werkdagen te geschieden.

De aanspraak op garantie vervalt bij:

– gebruik van de goederen op een andere wijze dan volgens de fabrieksvoorschriften;

– behandeling of gebruik op andere dan voor de goederen normaal te achten wijze;

– reparatie, vervanging van onderdelen en soortgelijke handelingen door andere
dan door verkoper daartoe aangewezen of gemachtigde personen;

– schade veroorzaakt door een ongeval. overmacht ofwel grove onachtzaamheid bij de uitvoering van de werkzaamhedendoor de koper of haar werknemers; van de werkzaamheden door koper of haar werknemers;

De verkoper is niet tot enige garantie gehouden. zolang de koper niet volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

AANSPRAKELIJKHEID

36. Koper vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheden met betrekking tot door verkoper op verzoek van koper gebruikte en/of aangebrachte en al dan niet door koper aan verkoper aangeleverde ontwerpen. afbeeldingen tekeningen. maten modellen en dergelijke. Een en ander laat onverlet de intellectuele industriële en aanverwante eigendomsrechten van verkoper en/of haar leveranciers terzake van de geleverde goederen of de daarin opgenomen programmatuur.

37. Tenzij een door verkoper gesloten verzekering de schade dekt dan wel de schade daadwerkelijk verhaalbaar is op de leverancier van verkoper of een andere derde. sluit verkoper, behoudens opzet of aan opzet grenzende grove schuld voor verkoper jegens koper alle aansprakelijkheid uit voorzover deze zou leiden tot een vergoedingsplicht die het netto factuurbedrag te boven gaat. Dit geldt zowel voor contractuele als wettelijke aansprakelijkheid voor schade die koper direct of indirect lijdt tengevolge van de koop, aanwezigheid of gebruik door hemzelf of anderen van de gekochte goederen. Dan wel op welke andere wijze dan ook, welke voorwaardelijke en beperkte uitsluiting van aansprakelijkheid van overeenkomstige toepassing is voor het verrichten van enkele diensten.

38. Onder dezelfde voorwaardelijke en beperkende voorwaarden en omstandigheden als bedoeld onder

39. Vrijwaart koper verkoper voor schadeclaims van derden ingesteld tegen verkoper terzake van de aan koper verkochte goederen dan wel voor koper verrichte diensten.

40. CMVG aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor de inhoud van de back-up of voor verlies van gegevens.

WERKTIJDEN

Maandag t/m vrijdag met uitzondering
van feestdagen en tussen 8:00 en 18:00 geld een tarief van 100%

Maandag t/m vrijdag met uitzondering
van feestdagen en tussen 18:00 en 21:00 geld een tarief van 150%

Maandag t/m vrijdag met uitzondering
van feestdagen en tussen 21:00 en 8:00 geld een tarief van 200%

Zaterdag met uitzondering van feestdagen en tussen
8:00 en 18:00 geld een tarief van 150%

Van Zaterdag 18:00 uur tot maandag 8:00 uur met
uitzondering van feestdagen geld een tarief van 200%

Op feestdagen geld een tarief van
200%

TOEPASSELIJK RECHT

41. Op de overeenkomsten gesloten onder vigeur van deze algemene voorwaarden, is het Nederlands recht van toepassing.

GESCHILLEN

42. Voor geschillen direct of indirect voortvloeiend uit een overeenkomst gesloten onder vigeur van deze algemene waarden. is met uitsluiting van andere instanties bevoegd de Arrondissementsrechtbank te Breda voorzover geschillen behoren tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank. Voor geschillen niet behorend tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank. is met uitsluiting van andere instanties bevoegd de rechterlijke instantie die voor dergelijke geschillen in de vestigingsplaats van verkoper bevoegd is.

43. Afgezien van het bepaalde onder 39 behoudt de verkoper het recht om koper te dagen voor de bevoegde rechterlijke instantie van de woonplaats van koper.

GELDIGHEID

44. Deze voorwaarden zijn van kracht vanaf 1 juni 2010.